Runtime

Định nghĩa Runtime là gì?

RuntimeRuntime. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Runtime - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Thời gian chạy là khoảng thời gian khi một chương trình đang chạy. Nó bắt đầu khi một chương trình được mở ra (hoặc thực hiện) và kết thúc với chương trình là bỏ thuốc lá hoặc đóng cửa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Runtime? - Definition

Runtime is the period of time when a program is running. It begins when a program is opened (or executed) and ends with the program is quit or closed.

Understanding the Runtime

Thuật ngữ liên quan

  • Ruby
  • Runtime Error

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *