Repository

Định nghĩa Repository là gì?

RepositoryKho. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Repository - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Trong phát triển phần mềm, một kho lưu trữ là một vị trí lưu trữ tập tin trung ương. Nó được sử dụng bởi hệ thống kiểm soát phiên bản để lưu trữ nhiều phiên bản của tập tin. Trong khi một kho lưu trữ có thể được cấu hình trên một máy tính cục bộ cho một người sử dụng duy nhất, nó thường được lưu trữ trên một máy chủ, mà có thể được truy cập bởi nhiều người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Repository? - Definition

In software development, a repository is a central file storage location. It is used by version control systems to store multiple versions of files. While a repository can be configured on a local machine for a single user, it is often stored on a server, which can be accessed by multiple users.

Understanding the Repository

Thuật ngữ liên quan

  • Repeater
  • Resistor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *