Recursion

Định nghĩa Recursion là gì?

Recursionđệ quy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Recursion - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Đệ quy là một quá trình trong đó một hàm gọi chính nó như là một chương trình con. Điều này cho phép các chức năng để được lặp đi lặp lại nhiều lần, vì nó tự gọi mình trong thực hiện của nó. Chức năng kết hợp đệ quy được gọi là hàm đệ quy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Recursion? - Definition

Recursion is a process in which a function calls itself as a subroutine. This allows the function to be repeated several times, since it calls itself during its execution. Functions that incorporate recursion are called recursive functions.

Understanding the Recursion

Thuật ngữ liên quan

  • Record
  • Recursive Function

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *