Registry

Định nghĩa Registry là gì?

Registryregistry. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Registry - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu của các thiết lập được sử dụng bởi Microsoft Windows. Nó lưu trữ các cấu hình cho các thiết bị phần cứng, các ứng dụng được cài đặt, và hệ điều hành Windows. Registry cung cấp một phương pháp tập trung lưu trữ sở thích tùy chỉnh cho mỗi người dùng Windows, chứ không phải lưu trữ chúng dưới dạng file .INI cá nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Registry? - Definition

The Windows Registry is a database of settings used by Microsoft Windows. It stores configurations for hardware devices, installed applications, and the Windows operating system. The Registry provides a centralized method of storing custom preferences for each Windows user, rather than storing them as individual .INI files.

Understanding the Registry

Thuật ngữ liên quan

  • Register
  • Regular Expression

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *