RTE

Định nghĩa RTE là gì?

RTERTE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RTE - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Runtime Environment." Ngay sau khi một chương trình phần mềm được thực thi, nó đang trong tình trạng chạy. Trong trạng thái này, chương trình có thể gửi hướng dẫn để xử lý của máy tính và truy cập vào bộ nhớ của máy tính (RAM) và tài nguyên hệ thống khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RTE? - Definition

Stands for "Runtime Environment." As soon as a software program is executed, it is in a runtime state. In this state, the program can send instructions to the computer's processor and access the computer's memory (RAM) and other system resources.

Understanding the RTE

Thuật ngữ liên quan

  • RSS
  • RTF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *