RISC

Định nghĩa RISC là gì?

RISCRISC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RISC - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Reduced Instruction Set Computing" và được phát âm là "rủi ro." RISC là một loại kiến ​​trúc vi xử lý sử dụng ít hơn và hướng dẫn đơn giản hơn một máy tính phức tạp tập lệnh (CISC) xử lý. bộ vi xử lý RISC thực hiện lệnh phức tạp bằng cách kết hợp nhiều phần đơn giản hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RISC? - Definition

Stands for "Reduced Instruction Set Computing" and is pronounced "risk." RISC is a type of processor architecture that uses fewer and simpler instructions than a complex instruction set computing (CISC) processor. RISC processors perform complex instructions by combining several simpler ones.

Understanding the RISC

Thuật ngữ liên quan

  • Ripping
  • RJ45

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *