Row

Định nghĩa Row là gì?

RowHàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Row - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một hàng là một nhóm ngang của các giá trị trong một bảng. Nó chứa các giá trị cho nhiều lĩnh vực, được định nghĩa bởi các cột.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Row? - Definition

A row is a horizontal group of values within a table. It contains values for multiple fields, which are defined by columns.

Understanding the Row

Thuật ngữ liên quan

  • Router
  • RPC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *