Rootkit

Định nghĩa Rootkit là gì?

Rootkitrootkit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rootkit - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Rootkit là một chương trình phần mềm được thiết kế để cung cấp cho người dùng với quyền truy cập quản trị vào một máy tính mà không bị phát hiện. Rootkit đang được coi là một trong những loại nghiêm trọng nhất của phần mềm độc hại vì chúng có thể được sử dụng để truy cập trái phép vào hệ thống từ xa và thực hiện các hoạt động nguy hiểm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Rootkit? - Definition

A rootkit is a software program designed to provide a user with administrator access to a computer without being detected. Rootkits are are considered one of the most serious types of malware since they may be used to gain unauthorized access to remote systems and perform malicious operations.

Understanding the Rootkit

Thuật ngữ liên quan

  • Root Directory
  • Rosetta

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *