Rational Number

Định nghĩa Rational Number là gì?

Rational NumberSố hữu tỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rational Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một số hợp lý là bất kỳ con số đó có thể được diễn tả như một tỷ lệ của hai số nguyên (vì thế cái tên "hợp lý"). Nó có thể được viết dưới dạng một phần nhỏ trong đó số đầu (tử số) được chia cho số dưới (mẫu số).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Rational Number? - Definition

A rational number is any number that can be expressed as a ratio of two integers (hence the name "rational"). It can be written as a fraction in which the the top number (numerator) is divided by the bottom number (denominator).

Understanding the Rational Number

Thuật ngữ liên quan

  • Raster Graphic
  • Raw Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *