Resistor

Định nghĩa Resistor là gì?

Resistorđiện trở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Resistor - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một điện trở là một thành phần điện mà hạn chế dòng chảy của dòng điện. Một hoặc nhiều điện trở có thể được sử dụng để cung cấp đúng số lượng hiện tại để các thành phần cụ thể trong một thiết bị điện tử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Resistor? - Definition

A resistor is an electrical component that limits the flow of electric current. One or more resistors can be used to provide the correct amount of current to specific components within an electronic device.

Understanding the Resistor

Thuật ngữ liên quan

  • Repository
  • Resolution

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *