Recursive Function

Định nghĩa Recursive Function là gì?

Recursive FunctionHàm đệ quy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Recursive Function - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một hàm đệ quy là một hàm mà các cuộc gọi riêng của mình trong khi thực hiện nó. Điều này cho phép các chức năng lặp lại nhiều lần, xuất ra kết quả và kết thúc của mỗi lần lặp. Dưới đây là một ví dụ về một hàm đệ quy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Recursive Function? - Definition

A recursive function is a function that calls itself during its execution. This enables the function to repeat itself several times, outputting the result and the end of each iteration. Below is an example of a recursive function.

Understanding the Recursive Function

Thuật ngữ liên quan

  • Recursion
  • Recycle Bin

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *