Rich Text

Định nghĩa Rich Text là gì?

Rich TextRich Text. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rich Text - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Rich text là thú vị hơn văn bản đơn giản. Nó hỗ trợ văn bản định dạng, chẳng hạn như in đậm, in nghiêng, gạch dưới và, cũng như phông chữ khác nhau, kích thước font chữ, và văn bản màu. tài liệu văn bản giàu cũng có thể bao gồm trang định dạng tùy chọn, chẳng hạn như lề tùy chỉnh trang, khoảng cách giữa các dòng và độ rộng tab.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Rich Text? - Definition

Rich text is more exciting than plain text. It supports text formatting, such as bold, italics, and underlining, as well as different fonts, font sizes, and colored text. Rich text documents can also include page formatting options, such as custom page margins, line spacing, and tab widths.

Understanding the Rich Text

Thuật ngữ liên quan

  • Ribbon
  • Right Click

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *