Root Directory

Định nghĩa Root Directory là gì?

Root DirectoryThư mục gốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Root Directory - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thư mục gốc, hoặc thư mục gốc, là thư mục cấp cao nhất của một hệ thống tập tin. Cấu trúc thư mục có thể được biểu thị như một cây lộn ngược, vì vậy thuật ngữ "gốc" đại diện cấp cao nhất. Tất cả các thư mục khác trong một khối lượng là "chi nhánh" hoặc thư mục con của thư mục gốc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Root Directory? - Definition

The root directory, or root folder, is the top-level directory of a file system. The directory structure can be visually represented as an upside-down tree, so the term "root" represents the top level. All other directories within a volume are "branches" or subdirectories of the root directory.

Understanding the Root Directory

Thuật ngữ liên quan

  • Root
  • Rootkit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *