Ribbon

Định nghĩa Ribbon là gì?

RibbonRuy-băng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ribbon - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Ribbon là một yếu tố giao diện người dùng được tạo ra bởi Microsoft, mà đã được giới thiệu với Microsoft Office 2007. Nó là một phần của giao diện "Microsoft Office Fluent" và kết hợp các thanh menu và thanh công cụ vào một cửa sổ nổi duy nhất. Theo mặc định, băng nằm ở phía trên cùng của màn hình trong ứng dụng Office, chẳng hạn như Access, Excel, PowerPoint, Word, và Outlook.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ribbon? - Definition

The ribbon is a user interface element created by Microsoft, which was introduced with Microsoft Office 2007. It is part of the "Microsoft Office Fluent" interface and combines the menu bar and toolbar into a single floating pane. By default, the ribbon is located at the top of the screen in Office applications, such as Access, Excel, PowerPoint, Word, and Outlook.

Understanding the Ribbon

Thuật ngữ liên quan

  • RGB
  • Rich Text

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *