OS X

Định nghĩa OS X là gì?

OS XOS X. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OS X - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

OS X là hệ điều hành của Apple mà chạy trên các máy tính Macintosh. Nó lần đầu tiên được phát hành vào năm 2001 và trong vài năm tới thay thế Mac OS 9 (còn gọi là Mac OS Classic) là hệ điều hành tiêu chuẩn cho máy Mac. Nó được gọi là "Mac OS X" cho đến khi phiên bản OS X 10.8, khi Apple giảm "Mac" từ tên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OS X? - Definition

OS X is Apple's operating system that runs on Macintosh computers. It was first released in 2001 and over the next few years replaced Mac OS 9 (also known as Mac OS Classic) as the standard OS for Macs. It was called "Mac OS X" until version OS X 10.8, when Apple dropped "Mac" from the name.

Understanding the OS X

Thuật ngữ liên quan

  • Optical Media
  • OSD

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *