MAN

Định nghĩa MAN là gì?

MANĐÀN ÔNG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Metropolitan Area Network." Một MAN là một mạng lưới trải rộng trên một diện tích lớn, chẳng hạn như một thị trấn, thành phố. Nó lớn hơn một mạng lưới khu vực khuôn viên trường (CAN), nhưng nhỏ hơn so với một mạng diện rộng (WAN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MAN? - Definition

Stands for "Metropolitan Area Network." A MAN is a network that spans a large area, such as a town or city. It is larger than a campus area network (CAN), but smaller than a wide area network (WAN).

Understanding the MAN

Thuật ngữ liên quan

  • MAMP
  • MANET

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *