Multiplatform

Định nghĩa Multiplatform là gì?

Multiplatformđa nền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multiplatform - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Nếu một chương trình phần mềm được phát triển cho hệ điều hành mulitple, nó được coi là "đa nền". Kể từ khi Microsoft Word chạy trên cả hai nền tảng Windows và Macintosh, nó là một ứng dụng đa nền tảng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Multiplatform? - Definition

If a software program is developed for mulitple operating systems, it is considered to be "multiplatform." Since Microsoft Word runs on both the Windows and Macintosh platform, it is a multiplatform application.

Understanding the Multiplatform

Thuật ngữ liên quan

  • Multimedia
  • Multiprocessing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *