Mac OS

Định nghĩa Mac OS là gì?

Mac OShệ điều hành Mac. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mac OS - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Đây là hệ điều hành chạy trên máy tính Macintosh. Nó được phát âm, "Mack-oh-es". Mac OS đã được khoảng từ máy Macintosh đầu tiên được giới thiệu vào năm 1984. Kể từ đó, nó đã được liên tục cập nhật và nhiều tính năng mới đã được thêm vào nó. Mỗi phiên bản hệ điều hành lớn được biểu thị bằng một số điện thoại mới (ví dụ: Mac OS 8, Mac OS 9).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mac OS? - Definition

This is the operating system that runs on Macintosh computers. It is pronounced, "mack-oh-es." The Mac OS has been around since the first Macintosh was introduced in 1984. Since then, it has been continually updated and many new features have been added to it. Each major OS release is signified by a new number (i.e. Mac OS 8, Mac OS 9).

Understanding the Mac OS

Thuật ngữ liên quan

  • MAC Address
  • Machine Language

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *