Keylogger

Định nghĩa Keylogger là gì?

Keyloggerkeylogger. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Keylogger - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một keylogger là một chương trình ghi lại thao tác bàn phím trên máy tính. Nó làm điều này bằng cách giám sát đầu vào của người dùng và giữ một bản ghi của tất cả các phím được nhấn. Các bản ghi có thể được lưu vào một tập tin hoặc thậm chí gửi đến máy khác thông qua mạng hoặc Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Keylogger? - Definition

A keylogger is a program that records the keystrokes on a computer. It does this by monitoring a user's input and keeping a log of all keys that are pressed. The log may be saved to a file or even sent to another machine over a network or the Internet.

Understanding the Keylogger

Thuật ngữ liên quan

  • Keyboard Shortcut
  • Keystroke

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *