Markup Language

Định nghĩa Markup Language là gì?

Markup LanguageMarkup Language. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Markup Language - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ngôn ngữ đánh dấu là một ngôn ngữ máy tính có sử dụng thẻ để xác định các yếu tố trong một tài liệu. Đó là con người có thể đọc được, có nghĩa là file chứa các từ ngữ đánh dấu chuẩn, chứ không phải là cú pháp lập trình điển hình. Trong khi một số ngôn ngữ lập trình tồn tại, hai phổ biến nhất là HTML và XML.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Markup Language? - Definition

A markup language is a computer language that uses tags to define elements within a document. It is human-readable, meaning markup files contain standard words, rather than typical programming syntax. While several markup languages exist, the two most popular are HTML and XML.

Understanding the Markup Language

Thuật ngữ liên quan

  • Margin
  • Mashup

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *