LAN

Định nghĩa LAN là gì?

LANLAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Local Area Network" và được phát âm là "lan". Một mạng LAN là một mạng lưới các thiết bị kết nối đang tồn tại trong một địa điểm cụ thể. Mạng LAN có thể được tìm thấy trong ngôi nhà, văn phòng, cơ sở giáo dục, hoặc các khu vực khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LAN? - Definition

Stands for "Local Area Network" and is pronounced "lan." A LAN is a network of connected devices that exist within a specific location. LANs may be found in homes, offices, educational institution, or other areas.

Understanding the LAN

Thuật ngữ liên quan

  • LAMP
  • Laptop

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *