Memory Bank

Định nghĩa Memory Bank là gì?

Memory BankNgân hàng Memory. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Memory Bank - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một ngân hàng bộ nhớ là một phần thiết kế bộ nhớ máy tính được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Giống như ngân hàng tài chính, ngân hàng bộ nhớ đóng vai trò như một kho lưu trữ dữ liệu, cho phép dữ liệu được dễ dàng bước vào và lấy ra. Các ngân hàng được tổ chức thành các đơn vị logic được sắp xếp liên tục, cung cấp dễ dàng để truy cập từng mục.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Memory Bank? - Definition

A memory bank is a designated section of computer memory used for storing data. Much like financial bank, a memory bank serves as a repository for data, allowing data to be easily entered and retrieved. Banks are organized into logical units that are ordered consecutively, providing easy to access individual items.

Understanding the Memory Bank

Thuật ngữ liên quan

  • Memory
  • Memory Leak

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *