Menu Bar

Định nghĩa Menu Bar là gì?

Menu BarThanh menu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Menu Bar - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một thanh menu là một yếu tố giao diện người dùng chứa các lệnh lựa chọn và các tùy chọn cho một chương trình cụ thể. Trong Windows, các thanh menu thường nằm ở trên cùng của cửa sổ đang mở. Trong OS X, thanh menu luôn cố định ở phía trên cùng của màn hình, và thay đổi tùy thuộc vào những gì chương trình đang hoạt động. Đối với máy Mac với nhiều màn hình, OS X Mavericks (OS X 10.9) hiển thị một thanh menu khác nhau cho các ứng dụng hoạt động trong mỗi màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Menu Bar? - Definition

A menu bar is a user interface element that contains selectable commands and options for a specific program. In Windows, menu bars are typically located at the top of open windows. In OS X, the menu bar is always fixed at the top of the screen, and changes depending on what program is currently active. For Macs with multiple screens, OS X Mavericks (OS X 10.9) displays a different menu bar for the active application within each screen.

Understanding the Menu Bar

Thuật ngữ liên quan

  • Memory Stick
  • Meta Search Engine

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *