Motion Tween

Định nghĩa Motion Tween là gì?

Motion Tweenmotion Tween. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Motion Tween - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một motion tween là một tính năng có sẵn trong Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash) cho phép bạn dễ dàng animate chuyển động của một đối tượng. Thay vì xác định vị trí của các đối tượng trong mỗi khung hình, bạn có thể tạo một motion tween, mà sẽ tự động di chuyển các đối tượng từ vị trí bắt đầu kết thúc vị trí.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Motion Tween? - Definition

A motion tween is a feature available in Adobe Flash (formerly Macromedia Flash) that allows you to easily animate the motion of an object. Instead of defining the location of the object in every frame, you can create a motion tween, which will automatically move the object from the beginning location to ending location.

Understanding the Motion Tween

Thuật ngữ liên quan

  • Motherboard
  • Mount

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *