MVC

Định nghĩa MVC là gì?

MVCMVC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MVC - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "MVC." MVC là một mô hình thiết kế ứng dụng bao gồm ba phần kết nối với nhau. Chúng bao gồm các mô hình (dữ liệu), quan điểm (giao diện người dùng) và bộ điều khiển (quá trình xử lý đầu vào).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MVC? - Definition

Stands for "Model-View-Controller." MVC is an application design model comprised of three interconnected parts. They include the model (data), the view (user interface), and the controller (processes that handle input).

Understanding the MVC

Thuật ngữ liên quan

  • Multithreading
  • MySpace

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *