Modifier Key

Định nghĩa Modifier Key là gì?

Modifier Keymodifier chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modifier Key - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một modifier Sửa chìa khóa hành động của người khác quan trọng khi bấm phím nào cùng một lúc. phím modifier thường gặp bao gồm Shift, Chức năng, Control, Alt, Command, và Option. Phím Shift được tìm thấy trên tất cả các bàn phím, trong khi các phím khác có thể là độc quyền cho máy tính xách tay hoặc máy tính Windows hoặc Macintosh. Dưới đây là danh sách các phím modifier chung và công dụng chính của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Modifier Key? - Definition

A modifier key modifies the action of another key when the keys are pressed at the same time. Common modifier keys include Shift, Function, Control, Alt, Command, and Option. The Shift key is found on all keyboards, while the other keys may be exclusive to laptops or Windows or Macintosh computers. Below is a list of the common modifier keys and their primary uses.

Understanding the Modifier Key

Thuật ngữ liên quan

  • Modem
  • Mojave

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *