Mixed Reality

Định nghĩa Mixed Reality là gì?

Mixed RealityThực tế hỗn hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mixed Reality - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

thực tế hỗn hợp là một sự pha trộn của thế giới vật lý và ảo bao gồm cả thực tế và đối tượng máy tính tạo ra. Hai thế giới là "hỗn hợp" với nhau để tạo ra một môi trường thực tế. Người dùng có thể điều hướng môi trường này và tương tác với cả hai đối tượng thực và ảo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mixed Reality? - Definition

Mixed reality is a blend of physical and virtual worlds that includes both real and computer-generated objects. The two worlds are "mixed" together to create a realistic environment. A user can navigate this environment and interact with both real and virtual objects.

Understanding the Mixed Reality

Thuật ngữ liên quan

  • MIS
  • MMS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *