Multithreading

Định nghĩa Multithreading là gì?

Multithreadingmultithreading. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multithreading - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Multithreading cũng tương tự như đa nhiệm, nhưng cho phép xử lý nhiều luồng cùng một lúc, chứ không phải là nhiều quy trình. Kể từ khi chủ đề là, hướng dẫn cơ bản hơn nhỏ hơn so với quy trình, đa luồng có thể xảy ra trong quá trình này.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Multithreading? - Definition

Multithreading is similar to multitasking, but enables the processing of multiple threads at one time, rather than multiple processes. Since threads are smaller, more basic instructions than processes, multithreading may occur within processes.

Understanding the Multithreading

Thuật ngữ liên quan

  • Multitasking
  • MVC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *