Megabit

Định nghĩa Megabit là gì?

Megabitmegabit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Megabit - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một megabit là 106 hoặc 1.000.000 bit.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Megabit? - Definition

A megabit is 106 or 1,000,000 bits.

Understanding the Megabit

Thuật ngữ liên quan

  • Media Queries
  • Megabyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *