Long

Định nghĩa Long là gì?

LongDài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Long - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Long là một kiểu dữ liệu được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Java, C ++, và C #. Một hằng hoặc biến được xác định chừng nào có thể lưu trữ 64-bit đã ký số nguyên duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Long? - Definition

Long is a data type used in programming languages, such as Java, C++, and C#. A constant or variable defined as long can store a single 64-bit signed integer.

Understanding the Long

Thuật ngữ liên quan

  • Login
  • Loop

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *