Mobile

Định nghĩa Mobile là gì?

Mobiledi động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Từ "di động" có một lịch sử tầng trong thế giới máy tính. Thuật ngữ này được intially được sử dụng trong những năm 1980 để mô tả các máy tính mà bạn có thể mang theo bên mình và sử dụng khi bạn đang on-the-go. Các thiết bị này dần dần trở thành nhỏ và nhẹ đủ để vừa trên đùi của bạn và được gọi là máy tính xách tay. Trong nhiều năm, "di động" phân biệt giữa các máy tính để bàn và các đối tác di động của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mobile? - Definition

The word "mobile" has a storied history in the computer world. The term was intially used in the 1980s to describe computers that you could take with you and use while you were on-the-go. These devices eventually became small and light enough to fit on your lap and were known as laptops. For many years, "mobile" differentiated between desktop computers and their portable counterparts.

Understanding the Mobile

Thuật ngữ liên quan

  • Mnemonic
  • Modem

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *