Method

Định nghĩa Method là gì?

Methodphương pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Method - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một phương pháp là một chương trình con gắn liền với một lớp học cụ thể được xác định trong mã nguồn của một chương trình. Nó tương tự như một chức năng, nhưng chỉ có thể được gọi bằng một đối tượng được tạo ra từ một lớp học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Method? - Definition

A method is a subroutine attached to a specific class defined in the source code of a program. It is similar to a function, but can only be called by an object created from a class.

Understanding the Method

Thuật ngữ liên quan

  • Metafile
  • MHL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *