MIS

Định nghĩa MIS là gì?

MISMIS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MIS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Hệ thống thông tin quản lý." Một MIS là một hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin trong công ty hoặc tổ chức. Điều này bao gồm nhân viên, phòng ban, dự án, khách hàng, tài chính, và các loại dữ liệu khác. Ở cấp độ chung nhất của nó, một MIS có thể bao gồm các yếu tố dựa phi máy tính, chẳng hạn như hệ thống phân cấp cấu trúc của một tổ chức. Tuy nhiên, trong thế giới máy tính, một MIS thường đề cập đến phần cứng và phần mềm sử dụng để quản lý thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MIS? - Definition

Stands for "Management Information System." An MIS is a system designed to manage information within a company or organization. This includes employees, departments, projects, clients, finances, and other types of data. At its most general level, an MIS may include non-computer based elements, such as the structural hierarchy of an organization. However, in the computing world, an MIS typically refers to the hardware and software used to manage information.

Understanding the MIS

Thuật ngữ liên quan

  • Mirrored Volume
  • Mixed Reality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *