Molex Connector

Định nghĩa Molex Connector là gì?

Molex ConnectorMolex nối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Molex Connector - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

connector Một Molex là một loại phổ biến của kết nối sử dụng quyền lực linh kiện máy tính nội bộ. Tên đến từ Công ty Đầu nối Molex, mà đi tiên phong trong đầu nối điện hai mảnh đó đã trở thành tiêu chuẩn trong máy tính và thiết bị điện tử khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Molex Connector? - Definition

A Molex connector is a common type of connector used to power internal computer components. The name comes from the Molex Connector Company, which pioneered the two-piece electrical connectors that became standard in computers and other electronics.

Understanding the Molex Connector

Thuật ngữ liên quan

  • Mojave
  • Monitor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *