MAMP

Định nghĩa MAMP là gì?

MAMPMAMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MAMP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Mac OS X, Apache, MySQL, và PHP." MAMP là một biến thể của gói phần mềm ĐÈN có thể được cài đặt trên Mac OS X. Nó có thể được sử dụng để chạy một máy chủ web trực tiếp từ một máy Mac, nhưng thường được sử dụng để phát triển web và mục đích thử nghiệm địa phương.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MAMP? - Definition

Stands for "Mac OS X, Apache, MySQL, and PHP." MAMP is a variation of the LAMP software package that can be installed on Mac OS X. It can be used to run a live web server from a Mac, but is most commonly used for web development and local testing purposes.

Understanding the MAMP

Thuật ngữ liên quan

  • Malware
  • MAN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *