Microsoft

Định nghĩa Microsoft là gì?

MicrosoftMicrosoft. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Microsoft là một công ty công nghệ có trụ sở tại. Nó được thành lập bởi Bill Gates và Paul Allen vào năm 1975 và nhanh chóng phát triển để trở thành công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới. Hôm nay, Microsoft vẫn còn được biết đến rộng rãi cho phần mềm của nó, nhưng công ty cũng phát triển phần cứng và cung cấp một số dịch vụ đám mây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Microsoft? - Definition

Microsoft is a US-based technology company. It was founded by Bill Gates and Paul Allen in 1975 and quickly grew to become the largest software company in the world. Today, Microsoft is still widely known for its software, but the company also develops hardware and provides a number of cloud services.

Understanding the Microsoft

Thuật ngữ liên quan

  • Microphone
  • Middleware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *