MTU

Định nghĩa MTU là gì?

MTUMTU. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MTU - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Maximum Transmission Unit." MTU là một thuật ngữ mạng mà xác định kích thước gói tin lớn nhất có thể được gửi qua kết nối mạng. MTU thường bị hạn chế bởi các loại hình kết nối, nhưng đôi khi có thể được điều chỉnh trong cài đặt mạng của máy tính. Bởi vì một MTU cao hơn cho phép nhiều dữ liệu hơn để được chuyển cùng một lúc, kết nối với MTUs cao thường có nhiều băng thông hơn kết nối với hạ MTUs.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MTU? - Definition

Stands for "Maximum Transmission Unit." MTU is a networking term that defines the largest packet size that can be sent over a network connection. The MTU is typically limited by the type of connection, but may sometimes be adjusted in a computer's network settings. Because a higher MTU allows for more data to be transferred at once, connections with high MTUs typically have more bandwidth than connections with lower MTUs.

Understanding the MTU

Thuật ngữ liên quan

  • MPEG
  • Multi-Core

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *