MPEG

Định nghĩa MPEG là gì?

MPEGMPEG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MPEG - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Moving Picture Experts Group." MPEG là một tổ chức phát triển các tiêu chuẩn để mã hóa âm thanh kỹ thuật số và video. Nó hoạt động với International Organization for Standardization (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) để đảm bảo phương tiện truyền thông tiêu chuẩn nén được áp dụng rộng rãi và phổ biến sẵn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MPEG? - Definition

Stands for "Moving Picture Experts Group." MPEG is an organization that develops standards for encoding digital audio and video. It works with the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) to ensure media compression standards are widely adopted and universally available.

Understanding the MPEG

Thuật ngữ liên quan

  • MP3
  • MTU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *