Monochrome

Định nghĩa Monochrome là gì?

Monochromeđơn sắc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Monochrome - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Từ "đơn sắc" theo nghĩa đen có nghĩa là "một màu". Do đó, một hình ảnh đơn sắc chỉ bao gồm một màu, nhưng có thể chứa nhiều sắc thái. Trong tính toán, "đơn sắc" thường dùng để chỉ một hình ảnh hai tông màu, chứ không phải là một với nhiều sắc thái của một màu duy nhất. Ví dụ, một màn hình đơn sắc sử dụng một màu cho nền và một để hiển thị văn bản hoặc hình ảnh trên màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Monochrome? - Definition

The word "monochrome" literally means "one color." Therefore, a monochrome image only includes one color, but may contain many shades. In computing, "monochrome" typically refers to a two-tone image, rather than one with several shades of a single color. For example, a monochrome monitor uses one color for the background and another to display text or images on the screen.

Understanding the Monochrome

Thuật ngữ liên quan

  • Monitor
  • Moodle

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *