Machine Language

Định nghĩa Machine Language là gì?

Machine LanguageNgôn ngữ máy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Machine Language - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

ngôn ngữ máy, hoặc mã máy, là một ngôn ngữ cấp thấp bao gồm các chữ số nhị phân (những người thân và số không). ngôn ngữ cấp cao, chẳng hạn như Swift và C ++ phải được biên dịch sang ngôn ngữ máy trước khi mã được chạy trên một máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Machine Language? - Definition

Machine language, or machine code, is a low-level language comprised of binary digits (ones and zeros). High-level languages, such as Swift and C++ must be compiled into machine language before the code is run on a computer.

Understanding the Machine Language

Thuật ngữ liên quan

  • Mac OS
  • Machine Learning

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *