MIDI

Định nghĩa MIDI là gì?

MIDIMIDI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MIDI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Musical Instrument Digital Interface." MIDI là một chuẩn kết nối để chuyển dữ liệu công cụ kỹ thuật số. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các máy tính, tổng hợp, và bàn phím điện tử. Tuy nhiên, MIDI được hỗ trợ bởi nhiều công cụ khác như trống điện tử, hộp nhịp, và các công cụ dây thậm chí kỹ thuật số như guitar và violin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MIDI? - Definition

Stands for "Musical Instrument Digital Interface." MIDI is a connectivity standard for transferring digital instrument data. It is primarily used by computers, synthesizers, and electronic keyboards. However, MIDI is supported by several other instruments, such as electronic drums, beat boxes, and even digital stringed instruments like guitars and violins.

Understanding the MIDI

Thuật ngữ liên quan

  • Middleware
  • Mini DV

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *