Golden Master

Định nghĩa Golden Master là gì?

Golden MasterThạc sĩ Vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Golden Master - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một bậc thầy vàng, hoặc GM, là phiên bản cuối cùng của một chương trình phần mềm được gửi tới sản xuất và được sử dụng để làm cho bản bán lẻ của phần mềm. Các chủ vàng sau nhiều giai đoạn khác trong quá trình phát triển phần mềm bao gồm các giai đoạn alpha, beta, và phiên bản RC. Các ứng cử viên phát hành cuối cùng (RC) trở thành "phát hành để sản xuất" (RTM) phiên bản, mà còn được gọi là bậc thầy vàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Golden Master? - Definition

A golden master, or GM, is the final version of a software program that is sent to manufacturing and is used to make retail copies of the software. The golden master follows several other stages in the software development process including the alpha, beta, and release candidate stages. The final release candidate (RC) becomes the "release to manufacturing" (RTM) version, which is also called the golden master.

Understanding the Golden Master

Thuật ngữ liên quan

  • Gnutella
  • Goodput

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *