Garbage Collection

Định nghĩa Garbage Collection là gì?

Garbage CollectionThu gom rác thải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Garbage Collection - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Trong khoa học máy tính, thu gom rác thải là một loại quản lý bộ nhớ. Nó tự động dọn dẹp đối tượng không sử dụng và con trỏ trong bộ nhớ, cho phép các nguồn lực được sử dụng lại. Một số ngôn ngữ lập trình đã được xây dựng trong thu gom rác thải, trong khi những người khác đòi hỏi các chức năng tùy chỉnh để quản lý bộ nhớ không sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Garbage Collection? - Definition

In computer science, garbage collection is a type of memory management. It automatically cleans up unused objects and pointers in memory, allowing the resources to be used again. Some programming languages have built-in garbage collection, while others require custom functions to manage unused memory.

Understanding the Garbage Collection

Thuật ngữ liên quan

  • Gamma Correction
  • Gateway

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *