GUID

Định nghĩa GUID là gì?

GUIDGUID. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GUID - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "toàn cầu Unique Identifier." Một GUID là một 128-bit (16 byte) số được sử dụng bởi các chương trình phần mềm để nhận diện vị trí của một đối tượng dữ liệu. Một số ví dụ về dữ liệu bao gồm các GUID streaming các tập tin phương tiện truyền thông, các khóa registry Windows, phím cơ sở dữ liệu, và các loại tập tin khác nhau. GUID thường được viết bằng ký hiệu thập lục phân, chứa 32 chữ số, và có thể trông giống như thế này:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GUID? - Definition

Stands for "Globally Unique Identifier." A GUID is a 128-bit (16 byte) number used by software programs to uniquely identify the location of a data object. Some examples of data that include GUIDs are streaming media files, Windows registry entries, database keys, and various file types. GUIDs are typically written in hexadecimal notation, containing 32 digits, and may look something like this:

Understanding the GUID

Thuật ngữ liên quan

  • GUI
  • Hacker

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *