GIGO

Định nghĩa GIGO là gì?

GIGOGIGO. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GIGO - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "rác vào, rác Out." GIGO là một máy tính khoa học từ viết tắt mà ngụ ý đầu vào xấu sẽ dẫn đến sản lượng xấu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GIGO? - Definition

Stands for "Garbage In, Garbage Out." GIGO is a computer science acronym that implies bad input will result in bad output.

Understanding the GIGO

Thuật ngữ liên quan

  • Gigahertz
  • GIS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *