Gnutella

Định nghĩa Gnutella là gì?

GnutellaGnutella. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gnutella - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Gnutella là một mạng chia sẻ tập tin cho phép người dùng gửi và nhận file qua Internet. Phần đầu tiên của tên của nó xuất phát từ GNU General Public License, mà ban đầu cho phép các nguồn của chương trình để được cung cấp cho công chúng. Phần thứ hai của tên xuất phát từ Nutella, một lây lan sô cô la phỉ, mà rõ ràng là các nhà phát triển đã ăn rất nhiều khi làm việc trên dự án.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gnutella? - Definition

Gnutella is a file sharing network that allows users to send and receive files over the Internet. The first part of its name comes from the GNU General Public License, which originally allowed the source of the program to be made available to the public. The second part of the name comes from Nutella, a chocolate hazelnut spread, which apparently the developers ate a lot of while working on the project.

Understanding the Gnutella

Thuật ngữ liên quan

  • GNU
  • Golden Master

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *