GIF

Định nghĩa GIF là gì?

GIFGIF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GIF - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Viết tắt của "Graphics Interchange Format." GIF là một định dạng tập tin hình ảnh thường được sử dụng cho hình ảnh trên web và sprites trong các chương trình phần mềm. Không giống như các định dạng hình ảnh JPEG, GIF dùng nén lossless mà không làm giảm chất lượng của hình ảnh. Tuy nhiên, GIF lưu trữ dữ liệu hình ảnh sử dụng màu sắc được lập chỉ mục, có nghĩa là một hình ảnh GIF tiêu chuẩn có thể bao gồm tối đa 256 màu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GIF? - Definition

Stands for "Graphics Interchange Format." GIF is an image file format commonly used for images on the web and sprites in software programs. Unlike the JPEG image format, GIFs uses lossless compression that does not degrade the quality of the image. However, GIFs store image data using indexed color, meaning a standard GIF image can include a maximum of 256 colors.

Understanding the GIF

Thuật ngữ liên quan

  • Gibibyte
  • Gigabit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *