Gamma Correction

Định nghĩa Gamma Correction là gì?

Gamma Correctiongamma Correction. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gamma Correction - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Gamma đề cập đến độ sáng của màn hình máy tính hoặc màn hình. Đó là một khung cảnh mà xác định cách sáng đầu ra của màn hình sẽ được. Do đó, "hiệu chỉnh gamma" được sử dụng để thay đổi mức sản lượng của một màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gamma Correction? - Definition

Gamma refers to the brightness of a monitor or computer display. It is a setting that determines how bright the output of the display will be. Therefore, "gamma correction" is used to alter the output levels of a monitor.

Understanding the Gamma Correction

Thuật ngữ liên quan

  • Function Key
  • Garbage Collection

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *