GDPR

Định nghĩa GDPR là gì?

GDPRGDPR. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GDPR - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Là viết tắt của "General Quy chế Bảo vệ dữ liệu." GDPR, còn được gọi là Quy định (EU) 2016/679, là một đạo luật Liên minh châu Âu soạn thảo trên 27 tháng 4 năm 2016 và tiến hành vào ngày 25, năm 2018. Nó thay thế bảo vệ dữ liệu của EU, được thông qua vào năm 1995. Mục đích chính của GDPR là để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân các nước trong Liên minh châu Âu (EU).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GDPR? - Definition

Stands for "General Data Protection Regulation." GDPR, also known as Regulation (EU) 2016/679, is a European Union law drafted on April 27, 2016 and instituted on May 25, 2018. It replaces the EU Data Protection Directive, which was adopted in 1995. The primary purpose of GDPR is to protect the personal data of residents of countries within the European Union (EU).

Understanding the GDPR

Thuật ngữ liên quan

  • Gbps
  • Gibibyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *