Swap File

Định nghĩa Swap File là gì?

Swap Fileswap file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swap File - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một tập tin hoán đổi là một tập tin có chứa dữ liệu lấy từ bộ nhớ hệ thống, hoặc RAM. Bằng cách chuyển dữ liệu từ RAM với một thiết bị lưu trữ thứ cấp trong các hình thức của một tập tin hoán đổi, một máy tính có khả năng để giải phóng bộ nhớ cho các chương trình khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Swap File? - Definition

A swap file is a file that contains data retrieved from system memory, or RAM. By transferring data from RAM to a secondary storage device in the form of a swap file, a computer is able to free up memory for other programs.

Understanding the Swap File

Thuật ngữ liên quan

  • Surge Protector
  • Swift

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *